Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY

DLA PROJEKTU
“SZLAK NADZIEI”

 • 1.Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) dotyczy platformy internetowej dostępnej pod adresem www.armiaandersa.pl (zwanej dalej „Platformą”) przeznaczonej do realizacji projektu Szlak Nadziei (dalej: „Projektu”).
 • 2.Platforma prowadzona jest przez EY Crowdsourcing spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000455104, NIP: 5213645781, REGON: 146592065 (zwaną dalej „Organizatorem”).
 • 3.Platforma powstała na zlecenie wydawnictwa Rosikon Press z siedzibą w Izabelinie- Warszawie (al. Dębów 4, 05- 080 Izabelin- Warszawa) NIP: 5271003125 REGON: 011079786 (zwanego dalej “Zamawiającym”).
 • 4.Każdy Użytkownik Platformy przed rozpoczęciem korzystania z jej funkcjonalności zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przestrzeganie Regulaminu podczas przesyłania historii na Platformę równoznaczne jest z pełną i świadomą akceptacją Regulaminu.

§ 1

Definicje

 • 1. Dla potrzeb Regulaminu następujące pojęcia mają znaczenie przypisane im poniżej:
 • 1)Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z funkcjonalności Platformy,
 • 2)Ustawa – Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm.),
 • 3)Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 roku, nr 133, poz. 883 z późn. zm.),
 • 4)Historia- indywidualne dzieje, przesłane przez Użytkownika na Platformę,
 • 5)Mapa- udostępniony na Platformie plan szlaku przemierzonego przez armię gen. Andersa, na którym Użytkownicy mogą oznaczać istotne dla nich miejsca w ramach przedstawiania Historii
 • 6)Dzieło zależne – utwór w rozumieniu art. 2, stanowiący opracowanie utworu macierzystego cudzego autorstwa, bez uszczerbku dla utworu macierzystego, do którego zalicza się przykładowo: tłumaczenia, adaptacje.

§ 2

Cele/Funkcjonalności Platformy

 • 1. Organizator świadczy na rzecz Użytkowników usługę dostępu do Platformy
 • 2. Korzystanie z Platformy jest dobrowolne i nieodpłatne.
 • 3. Użytkownicy niepełnoletni mogą korzystać z Platformy. Do korzystania z jej zasobów, warunkujących konieczność udzielenia licencji, sublicencji bądź złożenia innych oświadczeń woli wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego Użytkownika, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przedstawiona na pierwsze żądanie Organizatora.
 • 4. Z tytułu korzystania z Platformy nie należy się Użytkownikowi jakiekolwiek wynagrodzenie.
 • 5. Celem działania Platformy jest:
 • 1)zebranie świadectw działalności Armii gen. Andersa,
 • 2)włączenie młodych osób w aktywne odtwarzanie przebiegu zdarzeń historycznych,
 • 3)uzupełnienie wiedzy na temat Armii gen. Andersa dostępnej w oficjalnych archiwach,
 • 4)stworzenie we współpracy z profesorem Normanem Daviesem bogato ilustrowanej publikacji (dalej: „Publikacji”), uzupełnionej wybranymi elementami Historii przesłanymi przez Użytkowników na Platformę.
 • 6. Organizator oferuje Użytkownikom Platformy następujące funkcjonalności:
 • 1) możliwość przeglądania treści zamieszczonych na Platformie,
 • 2) możliwość zapoznawania się z Historiami zamieszczonymi na Platformie przez innych Użytkowników,
 • 3) możliwość zamieszczania na Platformie Historii.
 • 7. Elementy Historii mogą mieć postać:
 • 1) fotografii w formie plików o możliwych rozszerzeniach: bmp, .jpg, .jpeg, .gif, .png o wielkości nie przekraczającej 2 MB
 • 2) utworów audio, wizualnych oraz audiowizualnych o możliwych rozszerzeniach: mp4, .mov, .avi, .wmv o wielkości nie przekraczającej 60 MB
 • 3) innych plików, w tym tekstowych, o możliwych rozszerzeniach: .doc, .pdf, .docx, .ppt, .xls, .pptx, .xlsx o wielkości nie przekraczającej 10 MB
 • 8. Przesyłając Historię na Platformę Użytkownik ma możliwość wskazania daty prezentowanego wydarzenia oraz jego lokalizacji. Lokalizację zaznaczyć można również manualnie na zamieszczonej w tym celu Mapie. Data oraz lokalizacja wydarzenia będącego elementem Historii Użytkownika, w przypadku jej niewskazania przez Użytkownika może zostać dodana przez osobę zajmującą się moderacją Historii, zgodnie z ust. 11, ust. 12 oraz ust. 13 poniżej.
 • 9. Organizator upoważniony jest do organizowania konkursów dla Użytkowników na najbardziej interesującą Historię, z zastrzeżeniem, iż nie mogą to być konkursy stanowiące grę losową, loterię fantową, zakład wzajemny, loterię promocyjną, bądź inną grę, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)
 • 10. W przypadku skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 9 powyżej Organizator uprawniony jest do przyznania nagród dla Użytkowników, których Historie wybrane zostały przez specjalnie w tym celu powołane Jury z udziałem prof. Normana Daviesa.
 • 11. Każda Historia zamieszczana przez Użytkownika na Platformie podlega moderacji dokonywanej przez Organizatora. W przypadku pozytywnego wyniku moderacji Historia będzie widoczna na Platformie w ciągu 72 godzin od jej przesłania do Organizatora.
 • 12. W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonej moderacji Organizator poinformuje Użytkownika przesyłającego Historię drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany podczas przesyłania Historii) o przyczynie nieudostępnienia Historii na Platformie.
 • 13. Organizator upoważniony jest do nieudostępnienia Historii na Platformie lub jej późniejszego usunięcia jeśli Użytkownik poprzez przesłanie Historii:
 • 1)narusza cześć, godność, dobre imię lub inne dobra osobiste osób trzecich,
 • 2)narusza obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
 • 3)rozpowszechnia treści uznawane powszechnie za naruszające dobre obyczaje, normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste osób trzecich, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, wulgarne lub naruszające podstawowe zasady kultury osobistej,
 • 4)rozpowszechnia treści pornograficzne,
 • 5)propaguje poglądy polityczne,
 • 6)dopuszcza się dyskryminacji osób trzecich, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną.

§ 3

Zasady oraz zakres czasowy Projektu

 • 1. Projekt dostępny jest dla Użytkowników od dnia 16 maja 2014 roku, zgodnie z następującym harmonogramem:
 • 1) Zamieszczanie Historii na Platformie przez Użytkowników zainteresowanych wykorzystaniem ich Historii w publikacji, o której mowa w pkt 2) poniżej- do dnia 26 czerwca 2015 roku,
 • 2) Wybór elementów poszczególnych Historii w celu ich wykorzystania w Publikacji do dnia 31 lipca 2015 roku.
 • 2. Użytkownicy mają możliwość zamieszczania na Platformie Historii również po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, z zastrzeżeniem, iż Historie zamieszczone po tej dacie nie będą brane pod uwagę podczas wyboru Historii do Publikacji (wersji papierowej), będą jednak brane pod uwagę w przypadku tworzenia jej wersji elektronicznej (e-book).
 • 3. Kryterium wyboru poszczególnych elementów do publikacji stanowić będzie w szczególności:
 • 1) zgodność zamieszczonej Historii z Regulaminem,
 • 2) zgodność zamieszczonej Historii z prawdą historyczną,
 • 3) wartość merytoryczna Historii,
 • 4) kreatywność w sposobie przedstawienia Historii.
 • 4. Przesyłając Historię na Platformę Użytkownik wyraża zgodę na jej zamieszczenie w Publikacji zarówno w całości jak i jej poszczególnych elementów
 • 5. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z Użytkownikami, będącymi autorami Historii wybranych do Publikacji.
 • 6. Organizator zastrzega, iż skontaktuje się z Użytkownikami, o których mowa w ust. 5 powyżej drogą elektroniczną, na adres e-mail lub numer telefonu podany podczas przesyłania Historii na Platformę.
 • 7. W przypadku zamieszczenia wybranej Historii w Publikacji, zostanie podane źródło tej Historii wraz z imieniem i nazwiskiem jej autora.
 • 8. Organizatora zastrzega sobie prawo do umieszczania imion i nazwisk wszystkich Użytkowników, których Historie zostały przesłane na Platformę (niezależnie od tego, czy ich Historie zostaną wybrane/ opublikowane) w ramach podziękowań za udział w Projekcie.
 • 9. Podanie przez Autora nieprawdziwych lub niekompletnych danych podczas przesyłania Historii na Platformę stanowi przyczynę wykluczenia wybranej Historii z zamiaru jej Publikacji.

§ 4

Zamieszczanie Historii na Platformie

 • 1. Każdy Użytkownik ma możliwość prezentacji Historii zgodnych z celem funkcjonowania Platformy określonym w § 2 ust. 5 Regulaminu poprzez zamieszczanie ich na Platformie w postaci określonej w § 2 ust. 7 Regulaminu.
 • 2. Poprzez zamieszczenie Historii na Platformie Użytkownik oświadcza, iż:
 • 1) przysługują mu na wyłączność lub też jest zgodnym z prawem dysponentem autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do każdego z poszczególnych (twórczych) elementów wykorzystanych w Historii, w szczególności do zdjęć, muzyki oraz wizerunków.
 • 2) posiada zgody wszystkich osób (lub ich następców prawnych), których wizerunek (w tym głos) został wykorzystany w Historii, na utrwalanie oraz późniejsze rozpowszechnienie w ramach Historii tych wizerunków (podobizn), głosów, etc. w zakresie określonym § 6 ust. 2 Regulaminu.
 • 3) jest uprawniony do przekazania Organizatorowi wszelkich wymaganych licencji oraz zgód, określonych w Regulaminie,
 • 4) zamieszczenie Historii na Platformie nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych.
 • 5) jest świadomy odpowiedzialności prawnej za wszelkie konsekwencje wynikające z zamieszczenia na Platformie Historii oraz wszelkich treści stanowiących przedmiot własności intelektualnej.

§ 5

Odpowiedzialność

 • 1. Jeżeli oświadczenia, o których mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu okażą się niezgodne ze stanem faktycznym, a Użytkownik swym działaniem lub zaniechaniem naruszy jakiekolwiek przepisy prawa, zwalnia on Organizatora od odpowiedzialności w tym zakresie i zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
 • 2. W przypadku skierowania wobec Organizatora roszczeń przez osobę trzecią z tytułu naruszenia jakichkolwiek jej praw w związku z zamieszczoną przez Użytkownika na Platformie Historią lub którymkolwiek z jej elementów, Organizator poinformuje Użytkownika o tym fakcie, a Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności poprzez zwrócenie Organizatorowi poniesionych kosztów związanych z roszczeniami osoby/osób trzecich oraz pokryć szkodę powstałą po stronie Organizatora w wyniku zgłoszonych roszczeń, co nie uchyla uprawnień Organizatora do dochodzenia innych roszczeń w stosunku do Użytkownika, na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.
 • 3. W razie przeniesienia sporu na drogę postępowania sądowego Użytkownik zobowiązuje się wstąpić do sprawy sądowej w miejsce Organizatora lub przystąpić do sprawy sądowej po stronie Organizatora jako interwenient uboczny, a także na pierwsze żądanie Organizatora zwrócić poniesione przez Organizatora koszty związane z naruszeniem praw osób/osoby trzeciej, w szczególności koszty obsługi prawnej, koszty poniesione w związku z korzystaniem z zastępstwa procesowego, koszty postępowań sądowych oraz koszty związane z zasądzonymi roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw osoby trzeciej.
 • 4. Postanowienia ust. 2 oraz ust. 3 powyżej wiążą Użytkownika również po usunięciu Historii z Platformy.
 • 5. Organizator niezwłocznie poinformuje (drogą mailową) Użytkownika, który zamieścił Historię na Platformie, o skierowaniu przez osobę/osoby trzecie przeciwko Organizatorowi roszczeń wynikających z naruszenia ich praw, jak również poinformuje (drogą mailową) Użytkownika, który przesłał sporną Historię o skierowaniu przeciwko Organizatorowi przez osobę/osoby trzecie roszczeń wynikających z naruszenia ich praw.
 • 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Platformy przepisów prawa karnego, Organizator poinformuje o tym fakcie odpowiednie organy ścigania.
 • 7. W przypadku otrzymywaniu przez Użytkownika niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości (tzw. Spamu) Użytkownik proszony jest o powiadomienie o tym fakcie Organizatora w celu umożliwienia Organizatorowi wyeliminowania niepożądanych działań w tym zakresie.
 • 8. W przypadku zamieszczenia na Platformie przez Użytkowników linków odsyłających do innych serwisów internetowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści tych serwisów, ich regulaminy oraz zasady polityki prywatności. Serwisy te nie pozostają pod kontrolą Organizatora.

§ 6

Prawa autorskie

 • 1. Wszelkie prawa autorskie do Platformy, z zastrzeżeniem Historii, do których Organizator otrzymał licencje, prawa i zgody zgodnie z Regulaminem, w szczególności prawa do logo, wyglądu Platformy, konkursów przeprowadzanych na Platformie, treści znajdujących się na Platformie, przysługują Organizatorowi. Znaki towarowe opublikowane na Platformie podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 roku, nr 119, poz. 1117 z późn, zm.) oraz postanowień innych (w tym międzynarodowych) aktów prawnych, a jakiekolwiek ich wykorzystanie przez Użytkowników lub inne osoby nieuprawnione bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora oraz Zamawiającego jest niedozwolone.
 • 2. Zamieszczając Historię na Platformie, niezależnie od późniejszej jej edycji lub wykorzystania, Użytkownik udziela nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na okres pięciu (5) lat (dalej: „Licencji”) na rzecz Organizatora do korzystania z każdego elementu Historii oraz jego dalszego rozpowszechniania lub udostępniania, w tym do korzystania ze wszelkich autorskich praw do Historii, z praw do artystycznych wykonań oraz do wykorzystywania (udostępniania, rozpowszechniania) wizerunków osób utrwalonych w Historii na następujących polach eksploatacji:
 • 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Historii i /lub jej elementów - wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową: - w szczególności w formatach: DIVIX, MP3, MP4, MIDI, MP3 PRO, ATRAC, WM, WMA, WMP, ACC3, OGG, AAC+, AAC, WAV, WAVE, AIFC, AU, AIFF, PCM, RIFF, AIF, AIFR, FMD, RM, RAM, RMI, MOV, MPG, PM2, MPE, MPV, MPEG, MPEG2, MPEG4; SND, VQF, ASF, Quicktime (QT), Real Audio, Beatnik, Liquid audio, a2bmusic, Compac Flash, CHS, AVI, VIIVO, RROQ, FILM, NSV, IFV, SWF, M1V, VOB. na nośnikach: audiowizualnych, cyfrowych, analogowych, kasetach, płytach kompaktowych, CD- ROM, CD ROM XA, CD-R, CD-RW, CD Graphic, CD text, CD EXTRA, CD-I, CD-MO, CD-G (Karaokee CD), VCD, SVCD, DVD, DVDD+ +RW, DVD RR, DVD - RW, DVD ROM, DVD Video, DVD Audio, Blue Ray Disc, HHDCF, MMS, MC, płyty gramofonowe (LP), minidisc, BETA, DAT, HDD, dyskietki, VHS, BETA, VIDEO 8, taśma filmowa,
 • 2) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;
 • 3) równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację radiową lub telewizyjną;
 • 4) w zakresie obrotu egzemplarzami Historii, na których je utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy;
 • 5) eksploatacja za pomocą technologii “pay per view”, “video on demand”, oraz “video streaming”, true tone, dzwonki polifoniczne i monofoniczne, pocztówki dźwiękowe, motywy komórkowe, soundtracki, składanki, inserty, single, albumy promocyjne, albumy wielopłytowe, tapety, ikony, e-kartki, wygaszacze ekranu na komputery i komórki, bannery, thumbnails, pop up, radio i TV Internetowa; gry komputerowe, video, telefoniczne, JAVA i na konsole; wykorzystanie w połączeniach telefonicznych i teleinformatycznych, w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych.
 • 6) publiczne wykonywanie lub odtwarzanie w szczególności na pokładach samolotów, statków, w autobusach, w hotelach, na pokazach otwartych i zamkniętych, biletowanych i niebiletowanych - niezależnie od rodzaju i wielkości widowni;
 • 7) merchandisingu, w tym komercyjnego wykorzystywania Historii oraz wszelkich ich elementów.
 • 8) w zakresie rozpowszechniania Historii oraz jej/jego elementów w sposób inny niż mowa powyżej – nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
 • 9) wykorzystanie w filmach i innych utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych, utworach scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych oraz w reklamie telewizyjnej, radiowej, ulicznej i w inny sposób; prawo powyższe dotyczące reklamy obejmie dobra i usługi wszelkiego rodzaju;
 • 10) w ramach dowolnej promocji i reklamy Historii - w dowolnych mediach, na dowolnych nośnikach i kanałach rozpowszechniania, w tym w filmach, trailerach, fotosach, recenzjach, opisach, komentarzach, teledyskach i innych utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych, konkursach, programach, reklamie telewizyjnej, radiowej, ulicznej, drukowanej i internetowej, oraz w każdym innym zakresie, w którym prowadzi się informowanie o produkcji lub korzystaniu z utworów audiowizualnych lub promocję i reklamę Historii.
 • 11) prawo do odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania po uprzednim wprowadzeniu do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, sieci LAN, systemów komunikacji bezprzewodowej (bluetooth), bezprzewodowych sieci radiowych (WIFI itp.) sieci i urządzeń telekomunikacyjnych telefonii 2G (GSM) i 3G (UMTS) oraz na portalach i stronach internetowych dla powszechnego odbioru użytkowników tych sieci w wybranym przez nich miejscu i czasie;
 • 12) wprowadzanie zapisów poszczególnych elementów Historii do sieci telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych oraz udostępnianie ich zapisów (plików) użytkownikom (korzystającym z) takich sieci na całym świecie, w tym za pośrednictwem telefonów komórkowych i innych urządzeń przenośnych (mobilnych) w miejscu i czasie przez nich wybranych,
 • 13) wprowadzanie zapisów poszczególnych elementów Historii do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet oraz udostępnianie ich zapisów (plików) użytkownikom (korzystającym z) takich sieci na całym świecie, w tym za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w miejscu i czasie przez nich wybranych, w tym w systemie VOD (przez co strony rozumieją w szczególności: video on demand, video on demand rental, video on demand sell through, near video on demand, subscription video on demand, Internet video on demand), udostępniania przez witryny www i portale internetowe, P2P i inne protokoły udostępniania i/lub wymiany plików,
 • 14)wykorzystania Historii i/lub poszczególnych jej elementów w Publikacji, zarówno w jej wersji papierowej jak i elektronicznej (e- book).- w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
 • 15)w zakresie praw zależnych -zezwolenie dotyczy w szczególności - prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych i dokonywanie opracowań Historii - prawa do dokonania zmian, przeróbek, skrótów, stopklatek, kontynuacji, adaptacji, ponownej ekranizacji, tłumaczenia na wybrane języki oraz opracowania innej jej wersji oraz korzystania z nich w zakresie audiowizualnej eksploatacji na polach wymienionych w pkt od 1) – 14) niniejszego ustępu oraz prawo do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Historii.
 • 3. Po upływie okresu trwania Licencji, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Licencja zostaje przedłużona na czas nieoznaczony.
 • 4. Użytkownik wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z opracowań Historii lub jej poszczególnych elementów oraz na wykonywanie praw zależnych do Historii lub jej poszczególnych elementów (w rozumieniu art. 2 Ustawy) a także udziela zgody Organizatorowi na zezwalanie na stworzenie oraz wykonywanie praw do Dzieł zależnych do Historii (w szczególności prawo do wykonywania tłumaczeń, nieodpłatnych przeróbek, aranżacji i adaptacji Historii).
 • 5. W przypadku pojawienia się nowych, nieznanych w chwili zamieszczania Historii na Platformie pól eksploatacji, Organizator uzgodni z Użytkownikami możliwość wykorzystania Historii oraz poszczególnych jej elementów na nowo powstałych polach eksploatacji
 • 6. Użytkownik udziela na czas trwania Licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie zgody na rzecz Organizatora w zakresie korzystania przez Organizatora z prawa do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w zakresie posiadanych przez Organizatora praw, w szczególności w zakresie wskazanym w § 6 ust. 2 Regulaminu.
 • 7. Powyższe postanowienia dotyczą zarówno Historii jako całości jak również wykorzystanych w niej poszczególnych elementów.
 • 8. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechnienia Historii. Jej nierozpowszechnienie nie stanowi podstawy do odstąpienia od licencji ani jej wypowiedzenia przez Użytkownika. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej, o której mowa w art. 57 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy.

§ 7

Warunki techniczne konieczne do korzystania z zasobów Platformy

 • 1.Warunkiem skutecznego korzystania z zasobów Platformy jest:
 • 1) posiadanie przez Użytkownika dostępu do Sieci Internet,
 • 2) posiadanie przez Użytkownika indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • 3) posiadanie przez Użytkownika jednej z wymienionych przeglądarek, w wersji minimum o numerze z nawiasu: Internet Explorer (8), Firefox (18), Chrome (24),
 • 4) posiadanie przez Użytkownika oprogramowania Adobe Reader oraz Adobe Flash Player lub ich substytutów

§ 8

Dane Osobowe

 • 1. W celu przesłania Historii na Platformę Użytkownik zobligowany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w następującym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu polegającego na sprawnym funkcjonowaniu Platformy, w tym wprowadzeniu sprawnej komunikacji pomiędzy Użytkownikami a Organizatorem, tj.
 • 1) imię,
 • 2) nazwisko,
 • 3) adres e-mail,
 • 4) numer telefonu.
 • 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Organizator.
 • 4. W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych Organizator informuje, że:
 • 1) pełna nazwa Administratora brzmi: EY Crowdsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • 2) siedziba Administratora znajduje się w Warszawie, adres: ul. Burakowska 5/7, kod pocztowy 01-066 Warszawa
 • 3) dane osobowe Użytkowników zbierane są w zakresie oraz celu określonym w ust. 2 powyżej,
 • 4) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Odmowa podania tych danych jest jednak równoznaczna z rezygnacją Użytkownika z przesłania Historii na Platformę.
 • 5. Użytkownik może w każdej chwili modyfikować podane podczas przesyłania Historii dane osobowe, poprzez przesłanie do Organizatora wiadomości drogą elektroniczną na adres e-mail millionyou@millionyou.com z informacją o danych osobowych, które uległy zmianie
 • 6. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę, o której mowa w ust. 1 powyżej poprzez przesłanie do Organizatora wiadomości drogą elektroniczną na adres e-mail millionyou@millionyou.com. Cofnięcie tej zgody jest jednak równoznaczne z poleceniem usunięcia Historii z Platformy.

§ 9

Postępowanie Reklamacyjne

 • 1. Każdy Użytkownik upoważniony jest do składania Organizatorowi reklamacji z tytułu nienależytego wykonywania usług związanych z funkcjonalnością Platformy, o której mowa w § 2 ust. 6 Regulaminu.
 • 2. Reklamacje można przesyłać na adres: EY Crowdsourcing sp. z o.o.
  Ul. Burakowska 5/7
  01- 066 Warszawa, lub składać w formie elektronicznej, przesyłając ich treść na adres e mail:
  millionyou@millionyou.com
 • 3. Użytkownicy proszeni są o wskazywanie w treści reklamacji niedogodności, które spowodowały jej przesłanie.
 • 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego ją Użytkownika.
 • 5. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Organizatora, z zastrzeżeniem, iż Organizator zobowiązany jest do rozparzenia każdej reklamacji przed upływem 21 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi.
 • 6. W przypadku przesłania reklamacji drogą elektroniczną, Użytkownik będzie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail, z którego reklamacja została przesłana.
 • 7. Przedmiotem reklamacji nie powinny być w szczególności wady, usterki lub niemożność korzystania z Platformy, spowodowane:
 • 1) niespełnieniem przez Użytkownika warunków technicznych wskazanych w § 8 Regulaminu;
 • 2) brakiem zgody Użytkownika na przestrzeganie Regulaminu;
 • 3) błędami, pomyłkami Użytkownika;
 • 4) nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Internetu i przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych.
 • 8. Organizator może się zwrócić do Użytkownika z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji, jeśli wymaga tego prawidłowe rozpatrzenie reklamacji. W przypadku zaistnienia takiej konieczności reklamacja Użytkownika zostanie rozpatrzona w terminie 21 dni od dnia przekazania Organizatorowi dodatkowych informacji. W przypadku nie przekazania dodatkowych informacji Organizator rozpatrzy reklamację w zakresie możliwym na podstawie przedstawionych przez Użytkownika pierwotnych informacji.

§ 10

Postanowienia końcowe

 • 1. Do oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
 • 2. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie www.armiaandersa.pl
 • 3. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu zmian w obowiązującym prawie lub z powodu zmian funkcjonalności Platformy w celu zapewnienia jej Użytkownikom dogodniejszych warunków korzystania z jej zasobów
 • 4. Każdorazowa zmiana Regulaminu wejdzie w życie:
 • 1) w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Użytkowników drogą elektroniczną o wprowadzonej zmianie oraz jej zakresie, jeśli zmiana ta ma wpływ na sytuację Użytkowników,
 • 2) niezwłocznie z chwilą powiadomienia Użytkowników drogą elektroniczną o wprowadzonej zmianie oraz jej zakresie jeśli zmiana ta nie ma wpływu na sytuację Użytkowników.
 • 5. Regulamin dostępny jest w dwóch wersjach językowych- polskiej oraz angielskiej. W razie pojawienia się jakichkolwiek rozbieżności wiążąca będzie polska wersja językowa.
 • 6. Aktualny Regulamin został udostępniony na Platformie w dniu 21.01.2015 r.